Rodno odgovorno budžetiranje (ROB) predstavlja inovativni alat javne politike kojim se procjenjuje uticaj politika i budžeta iz rodne perspektive i osigurava da oni ne produbljuju rodnu neravnopravnost, već doprinose ravnopravnijem društvu za žene i muškarce. ROB ima za cilj da prevaziđe razlike, gdje su usvojeni zakoni i politike za unapređenje rodne ravnopravnosti, ali se u praksi ne sprovode u potpunosti.

doc.dr. Ljiljan Veselinović je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje radi kao docent na oblasti Mikroekonomije. Registrovan je i kao predavač Agencija za državnu služu BiH na temu „Izrada Godišnjeg programa rada u institucijama Bosne i Hercegovine.“ Napisao je veliki broj naučnih radova i učestvovao na više naučnih i stručnih konferencija i kongresa u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.